”Hamnstyrelsen har beslutat göra framställan om att vederbörande till nästa år måtte anskaffa en flytande ånglyftkran om 50 tons lyftförmåga.

En dylik kran anses alldeles nödvän­dig, emedan den nuvarande både med hän­syn till sitt läge och sin lyftningsförmåga och konstruktion ej motsvarar tidens for­dringar. Därtill kommer att den nuva­rande Stenpiren på grund af den numera rådande starka trafiken måste ökas på bredden, men detta kan ej ske, så länge stora kranen är placerad i hörnet af Skeppsbron, såsom nu är fallet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn: Stenpiren. Vykort, tryckt i en färg, med sv/v fotografi som förlaga.