1800-talets Göteborg

Eldsvådan på Klämgatan

”Angående eldsvådan i ringkarlen Anders Johansons has vid Klämgatan i Majornas tredje rote afgafe i går på e. m. rapport inför poliskammaren.

Elden antages med säkerhet ha uppkom­mit genom gnistor från askluckan i spisen i fabriksarbetaren Fredrik Emanuel Johan­sons lägenhet å nedra botten, hvarvid invid spisen å golfvet liggande hyfvelspån antän­des. Hustru Matilda Ottilia Johansson som eldat med hyfvelspån hade vid tillfället va­rit ute på gården för att skölja kläder.

Alla 6 lägenheterna blefvo skadade och samtliga där boendes lösören blefvo delvis förstörda.

Fastigheten är försäkrad i Städernas allm. bolag för 4,000 kr. och har skadan värderats till 2,325 kronor. Johansons lösörebo var försäkradt i Svea för 1,000 kronor men ska­dan Öfversteg denna summa. Hustru Anna Charl. Johansons lösörebo var försäkradt för 500 i Svea och timmerman Gustaf Jo­hansons i ’’Skandia” för 500 kronor; ska­dan värderades till 300 kronor. Edvard Erikson, åkardräng Leonard Johansson och N. Gillberg hade sina lösörebon ej försäkrade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klämvägen 13 B; Klämvägen 13 A.