1800-talets Göteborg

Förslag om att utvidga gasverket

”Om gasverkets utvidgning har af gasverksstyrelsen ingifvits framställning till hrr stadsfullmäktige. Gasverksstyrelsen påpekar, att sedan priset med början af innevarande är sänkts för den till belysning använda gasen, har tillväxten i förbrukningen under måna­derna jan.—aug. varit 12,5 proc. mot 5,8 proc. som högsta tillväxt något före­gående år. Och då det antages, att gas­förbrukningen äfven under den närmaste framtiden kommer att visa snabb tillväxt på grund af lysgasens allt jemt stegrade användning till bränsle och auerljusets goda egenskaper och billighet, så anser styrelsen det nödvändigt, att åtgärder i tid vidtagas för utvidgande af gasverket, så att det kan tillgodose stadens ökade behof af lysgas.

Gasverksstyrelsen hemställer därför:

att vid stadens gasverk skola under 1890 och 1900 uppföras erforderliga byggnader och apparater för tillverkning af 11,500 kubik­meter karburerad gas pr dygn till en kost­nad ej öfverstigande kr. 320,000: —;

att till gasverksstyrelsens disposition for detta ändamål öfverlemnas en erforderlig mindre del af 13:de qvarteret i 17:de roten;

att byggnadsmedlen tills vidare förskjutas af stadskassan medels af drätselkammaren på kortare tid än två år särskildt upplånade medel, att sedermera af gasverkets vinstme­del afbetalas; och

att åt gasverksstyrelsen uppdrages att år­ligen, i sammanhang med uppgörandet ai förslag till budget, jämväl föreslå det belopp, som för budgetsåret bör användas till åter­betalning af ofvan omförmälda upplånade medel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Våta gaskolckan, Gasverket, 1902.