”Inför byggnadsnämnden har grossh. hr August Kobb framlagt ett af arkitekten hr Eugen Thorburn uppgjordt förslag till bebyggande af det nuvarande Lorens- bergsområdet. Hr Thornburn hade tänkt sig att området skulle bebyggas med en villa-stad. Men pä det öfvergången från Kungsportsavenyens väldiga hyres­kaserner till de mera landtligt idylliska villorna ej måtte bli alltför skärande, föreslår hr Thorburn att å höjdplatån midt för Kungsportsavenyen placeras ett större 5-våningars byggnadskomplex i Louvrestil, omgifvet af en terass, till hvilken en bred trappa leder upp från avenyen.

Bakom detta komplex vidtager så den egentliga villastaden.

Vidare tänker sig förslagsställaren att Lorensbergs utvärdshus förlägges till egendomen Johannesberg, där man lätt kan anlägga en större terrass med stor­artad utsikt öfver Götaelfsdalen och land­skapet mot söder.

Det uppgjorda förslaget har förevisats Merkantila föreningen, och om måndag komma hr Thorburns förlagsritningar att utställas vid Tekniska Samfundets sammanträde å Lorensberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ritning till Kungsportsavenyens afslutning jemte anordningar för bebyggande af del af 14de roten enligt August Kobbs förslag uppgjord af E. Thorburn, arkitekt, Göteborg okt. 1898.