”Café Blå Bandet” har i dag ånyo öppnats i tidsenlig och smakfullt nyinredd lokal i n:r 3 Parkgatan, hörnet af Viktoriagatan. Det är hr Aug. Norr­by som här låtit det gamla välrenomme­rade “Blå Bandet“ framträda föryngradt och förskönadt, härigenom fyllande ett “länge kändt behof“ af ett förstklassigt nykterhetscafé.

För att taga lokalen i betraktande hade i går qväll en trängre krets gyn­nare och bekanta samt Sv. Nationalkören inbjudits. För värdfolket talade hr K. F. Ekman, önskande dem tomtebolycka. Om Sv. Nationalkören, som i går kunde fira sitt 10 årsjubileum erinrade värden, hr Aug. Norrby, hvarpå kören svarade med afsjungandet af några sånger.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild, Viktoriagatan söderut, tagen strax norr om Parkgatan, ca 1907.