”Drätselkammaren har nu till stadsfullmäktige afgifvit yttrande om byggnadsnämndens förslag till ordnande af denna mellan Vasagatan och embetsmannaqvarteret belägna plats. Yttrandet åtföljes af utlåtande af poliskammaren och gatu- och vägförvaltningen.

Drätselkammaren hemställer att nedre och öfre Fogelbergsgatorna öfver berget sammanbindas medels trappor och en sex meter bred gångväg för en summa af 13,400 kr., hvari dock Bolanderska arftagarne bidraga med utfästa 6,400 kr. Härtill komma 4,080 kr. för stängsel af smidt järn och smidda stolpar samt 1,600 kr. för anordnande af gasbelysning.

Däremot har man afstått från platsens ordnande i öfrigt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Nedre Fogelbergsgatan [f.d.]