1800-talets Göteborg

“De deporterade“ å Cirque du Nord

Den 10 december berättades här om nyheter från Cirque du Nord, idag kommer en skildring från föreställningen ”de deporterade”.

”Den stora utstyrselpantomime i 5 afdelningar af den danske författaren hr Gustav Esmann, iscensatt och arrangerad af mr William Caspar, hvilken denna vecka upp­förts å Cirque du Nord å Lorensberg, har hvarje afton gifvits med lifligt bifall af den allt jemnt talrika publiken.

Det är en liflig pantomime med en mängd omvexlande scener och raskt fortlöpande handling. Uppsättningen af kostymer är dyrbar och vacker, särskildt de ryska uni­formerna och zigenardräkterna.

Ej mindre än sex stora ballett-divertissementer hafva arrangerats af ballettmästaren signor Cinquegrani, en broder till premiérdansösen vid Cirque du Nords balett.

Pantomimen afslutas med en vild jakt på lif och död, hvarunder zigenare, soldater och ryttare i fyrsprång rusa upp för den höga bergbron, upp för hvilken direktör Caspar till sist sjelf kör sitt raska Troikaspann.

Den härstädes så populära cirkusen ger endast några få föreställningar till före sin afresa till Stockholm.

I dag kl. 4 e. m. gifvas å Cirque du Nord sista barnföreställningen, då barn betala half afgift.

i morgon, söndag (sista söndagen), kl. half 2 e. m.: clown-komik (godtköpsföreställning) och kl. 8 e.m. »extra briljant» föreställning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons.