1800-talets Göteborg

En ryktbar lösilrifvare

”Un­der de senaste trettio åren har den be­kante Fredrik Andersson Lif varit bort­dömd för lösdrifveri i åtta olika län, däraf ej mindre ån åtta gånger här i Göteborg. Lif är därjemte straffad för snatteri och andra resan stöld. Den 21

sistl, augusti kom han senast på fri fot. Härom dagen blef han anhållen för bettleri och stod i dag på e. m. inför po­liskammaren. Han bad enträget för sin frihet, hvilken han varit beröfvad väl ett 20-tal år.

Lif förefaller nu som en bräcklig gub­be, men är endast 45 à 50 år gammal. Han införpassades genast till cellfängel­set och torde först under nästa århun­drade få lemna tvångsarbetsanstalten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Jernvägen från Skeppsbron till St Eriks Torg. Till venster cellfängelset, till höger Qvarnberget med husen vid St Eriks gata, i fonden Skansen Lejonet. 1888.