1800-talets Göteborg

Folkilsken häst

”Skomakare Johan Albin Bergs 11 årige son blef härom dagen då han passerade öfver Kungsportsavenyen från Vasagatan slagen af en s. k. löshäst vid spårvägarne. Hästen, som led­des af 16-årige Karl Birger Tobiasson, slog utan vidare bakut, hvarvid gossen Berg träf­fades å hakan som sprang i blod och ska­dades.

Den skadades fader fordrade nu ersättning af spårvägsbolaget. Hästen är känd såsom bångstyrig och ilsken. Förra året hade han äfven sparkat en gosse och öfverfallit en konduktör. Under halftannat år var djuret indraget såsom löshäst samt var en tid äf­ven försedd med munkorg. Det upplystes i dag inför poliskammaren att hästen var syn­nerligen elak och att han, äfven då han hade munkorg, anföll menniskor och slog ned dem med frambenen.

Poliskammaren förbjöd spårvägsbolaget att vidare begagna hästen i fråga såsom löshäst. Gossens fader hänvisades i ersättningsfrågan till rådhusrätten, i fall spårvägsbolaget ej godvilligt ville lemna skälig ersättning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild Vasagatan sett från Kungsportsavenyn, ca år 1900.