1800-talets Göteborg

”Krisen i Skandinavien” skall det bli krig mellan Norge och Sverige?

Dagarna före jul 1898 var den så kallade flaggfrågan något som oroade många i Skandinavien, skulle den verkligen kunna utvecklas till ett krig mellan de två länderna i unionen mellan Sverige och Norge?

”Under ofvanstående rubrik skrifver den ansedda London tidningen The Daily Graphics Kristiania-korrespondent:

Flaggfrågans afgörande i Norge, hvarigenom unionsmärket af norrmännen borttagits ur deras flagga, har ökat den bitterhet som herrskar mellan de båda nationerna; och icke nöjda med att ha fått bort märket ur deras egen flagga, börja nu norrmännen skrika på att ätven svenskarne skola taga det bort ur sin flagga.

Svenskarne inse naturligtvis att norrmännens innersta mening är unionens upplösning, hvartill de förra omöjligen kunna samtycka och äro, i trots af vissa norska tidningsmäns och en arktisk professors mycket plausibla uppgifter om deras lands ökade rustningar, fullt beredda att möta alla eventualiteter.

Ej heller har Sverige för närvarande någon tanke på att borttaga unionsmärket ur sin flagga, hvilket nu mer än någonsin kommer att blifva ett synbart tecken på Sveriges öfverhöghet öfver Norge.

Norges rustningar under de sista åren peka blott mot ett mål: Norge vill med vapenmakt tilltvinga sig vissa förmoner, som af ledaren för det liberala partiet framställdes i stortinget före krisen 1895. För sundt tänkande menniskor är dock denna tanke en absurditet, och det är att hoppas att norrmännen sjelfva skola betrakta saken ur samma synpunkt.

Om man kastar en blick på nedanstående illustrationer, ser man genast huru öfverlägset Sverige år: intet annat än vansinne borde kunna få norrmännen att ge sig i strid med en så kraftig fiende.

Sedan korrespondenten därpå skildrat Sveriges och Norges krigsmakt till lands och vatten slutar han på följande kraftiga sätt:

I hvarje hänseende är den svenska styrkan så ofantligt öfverlägsen den norska, att blotta idén att Norge skulle vilja drifva Sverige till ett afgörande med väpnad hand än en absurditet — utom för norskarne sjelfva! — Och om detta verkligen skulle inträffa, är del sannolikt att Norge skulle för alltid förlora ej blott det oberoende och den frihet det nu åtnjuter såsom nation förenad med Sverige och under en konung, utan äfven all aktning från alla dess vänner och gynnare’.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 december 1898)

Ur: Göteborgs Aftonblad 20 december 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Svensk unionsflagga mellan åren 1844 och 1905 med den s.k. ”sillsallaten” i övre vänstra hörnet.