Med följande rader önskade redaktionen på Göteborgs Aftonblad sina läsare en god jul år 1898:
”En god och fröjdefull jul hafva vi äran tillönska alla våra läsare å land och i stad.

Tack vare de goda tider i landet, som vi denna jul kunna glädja oss åt, har högtiden af flertalet kunnat mötas med mindre bekymmer och bättre tillgångar till julbehofvens fyllande, än föregående år varit möjligt.

Detta hafva vi i sin ordning det in­hemska arbetets underlättande att tacka för och de däraf beroende högre arbets­lönerna, som medgifva den stora mängden att rikligare förse sig med det som hörer till lifvets nödtorft och julhögtidens lekamliga fröjder.

Men man bör icke förgäta, att det dock alltid finns många arma medmenniskor som förblifva utanför det nämnda flertalet och äro hänvisade till andras barmhertighet för att bekomma någon liten del af julfröjden. De “goda tidernaräcka, gudnås, icke till för alla — måtte då de lyckligares välvilja och frikostig­het räcka till för det som brister!

Saligare är gifva än taga, allra mest vid denna välsignade glädjehögtid, som talar med barmhertighetens och brödrakärlekens ljufva röster till alla dem som med rent hjerta däri deltaga.

En gåfva till jul hörer till högtidens renaste njutningar, som ingen bör för­saka om man kan bereda sig dem.

Den som stannar i valet om hvart han bör vända sig med sina kärleksverk, har här i Göteborg Allmänna Hjelpföreningen som en god och pålitlig mellan­hand till den verkliga nöden och fattig­domen.

Tänk på de fattige små, när juleljusen tändas!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv från Skomakaregatan, juletid, 1890-talet.