”Julhelgen har i år utmärkts af den vackraste väderlek. Den förra lördagen fallna snön har fått ligga qvar. Termometern visade på julaftonen 1 gr. under fryspunkten, och har under helgdagarne stadigt fallit, så att i går afton rådde öfver 5 gr. köld. Mindre vattendrag ha isbelagts, och äfven i hamnbassinen började i går is bildas.

Ett friskt vinterlif fördes under helgdagarne, synnerligast i går, å våra skridskobanor, såväl »Nordens» bana som Slottsskogen. Denna park har nu varit nästan lika mycket besökt som under sommarens dar. Den erbjuder också nu i midvinterstid en oförlikneligt fager anblick. Snön ligger der bländande hvit, granarne stå der i frisk grönska och träden i öfrigt ha i ersättning för sin mistade löfdrägt fått en den vackraste grenklädnad af snö.

Lika vackert som natursceneriet är att se ungdomens hurtiga lek derute. På stålskodd fot ila flickor och gossar kring på den präktiga skridskodammen, från den nu iordningställda kälkbacken ljuda muntra rop och glam och allt går så friskt och gladt tillväga. Lungor vidgas, muskler härdas och bleka kinder få färg derute. Kälkbacken har nu försetts med skyddsanordningar till förekommande af olyckshändelser, och parkpolisen tyckes också hålla god ordning.

Staden i öfrigt har under julaftonen och gårdagen företett en mycket liflig anblick. Den förra dagen var det naturligtvis ett jägtande att hinna göra alla de nödiga uppköpen och få allt klappadt och klart, innan man kunde draga sig tillbaka inom hemmets väggar för att i frid och ro tillbringa helgdagsqvällen. Och fram på aftonen kunde man få se en mängd »utklädda» i brokiga kostymer skynda fram på gatorna, begapade med detta lifliga intresse, som väl aldrig slappas, så länge ännu denna gamla plägsed håller sig qvar. På annandagen var det massor af promenerande, som befolkade gator och alléer. Det var också som sagdt ett härligt väder, om än en och annan kanske tyckte det vara något kallt. Vi ha ju här icke denna vinter hunnit bli vanda vid köld.

Folkliv på Gustav Adolfs torg vid juletid. Lavering av C. S. Hallbeck, omkring 1870. Hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Juldagen däremot var naturligtvis egnad åt andakten och det trefna vistandet i familjekretsen.

I vår stad har helgen förflutit i lugn. Visserligen har, såsom beklagligen alltid vid större högtider plägar ske, en del obehagliga uppträden egt rum och polisen har på flera ställen måst ingripa gent emot berusade personer och »finka» en och annan. Men det tyckes dock, som detta icke varit nödvändigt i sådan utsträckning som föregående år.

Till landet för att fira helgen hos slägtingar och vänner ha naturligtvis många rest. Jernvägstrafiken har under helgen varit mycket liflig.” (Ur: Göteborgs Posten 27 december 1895)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kälkbacksåkning vid Haga Kyrkoplan. 1910-talet.

Vill du läsa mer om julen förr i tiden? Här presenteras ett urval från tidigare år här på Göteborgs historia.

Mormors mormors jul för jemt hundra år sedan.

Julen för 200 år sedan.

Traditionen att klä ut sig och dra runt på gator och torg var en tradition i Göteborg, men 1897 förbjöds dessa upptåg:  Förbud mot maskeradupptåg! Även utdelandet av julklappar till affärernas kunder avvecklades samma år.