1800-talets Göteborg

Räddade i sista minuten

”Besättningen på den danske träångaren Pröven, som annandag jul sprang läck och sjönk utanför Vinga, anlände i går e. m. hit med Lärkan och intogs å Sjömanshemmet.

“Pröven“, en 35-årig skuta, som från segelfartyg förvandlats till ångbåt, hade i Marstrand intagit last af sill till Lü­beck. En frisk V N V-bris blåste, och “Pröven“ arbetade hårdt i sjön. Snart märkte man att vattnet steg i maskin­rummet. Manskapet kallades till pumparne, och kurs sattes mot Læsö på danska kusten, hvarjemte däckslasten kastades öfver bord. Men vattnet steg oupphörligt, och vid 7-tiden på qvällen hade det stigit så högt att elden under pan­norna släcktes.

Då satte man till segel, och Prövenskurs ändrades så att man länsade in mot svenska kusten. I närheten af Vinga fyr uppsändes raketer. Lotsarne observerade nödsignalerna och begåfvo sig genast ut till det sjunkande fartyget, som de nådde strax före midnatt.

Besättningen, sex man, togs ombord i lotsbåten, och ungefär en timme senare gick “Proven“ till botten. Besättningen förlorade alla sina tillhörigheter, hvilka voro oassurerade. “Proven“ var ej assurerad; lasten var däremot fullt försäk­rad.

Endast en af de ombord varande, styrmannen O. A. Eriksson, var svensk, hemmahörande i Oscarshamn; de öfrige voro danskar. Kaptenens namn är J. Hanssen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:  Pröven av Marstal Byggd 1892 i Figeholm. – P. Holm-Petersens Sejlskibssamling, Trense, Danmark. Alltså ett annat fartyg än det i texten, men åtminstone med samma namn!