”Göteborgs brandcorps har förra året alarmerats jemnt 100 gånger, däraf 16 för soteld och 3 genom falsk signal.

Af eldsvådorna hafva 8 varit af den beskaffenhet att 2 eller flera slangled­ningar från brandpost, större handkraftsspruta eller ångspruta behöft användas; vid en af dessa eldsvådor hafva 4, vid tre 3, och vid fyra 2 slangledningar på en gång varit i verksamhet. Sex elds­vådor hafva släckts med en ledning från brandpost eller större handkraftsspruta och vid öfriga eldsvådetillfälien hafva endast s. k. pytssprutor kommit till an­vändning.

— Stockholms brandcorps utrvckte under det gångna året tillsammans 202 gånger. I denna siffra ingå dock allenast 115 verkliga eldsvådor och af deasa ha åter 8 rubricerats såsom stora, 15 såsom medelstora och 92 så­som mindre. För soteldar påkallades hand­räckning från corpsen 58 gånger. Falskt alarm narrade ut corpsen 8 gånger.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Interiör från brandstationen på 1890-talet.