Soteld utbröt i går i förre paraplymakare E. V. Anderssons hus nr 13 Husargatan. Elden hade uppstått i ett skorstens­rör från andra våningen samt släcktes af skorstensfejaren och brandmanskap.

Under halkan i morse råkade bokbinderiarbetaren Ernst Björkman, boende nr 72 vid Sturegatan, att falla omkull å Korsgatan, h var vid han afbröt högra benet. Han blef genast genom polisens försorg i droska afförd till Sahlgrenska sjukhuset.

Mycket sjuk och svag hitkom i går med Wilsonångaren Rollo” förra pi­gan Emma Charlotta Johanson, på väg från Amerika till sin hembygd Ekelyckorna i Östergötland. Den stackars qvinnan som i fem är vistats i Amerika hade fore sin afresa därifrån varit intagen på sjukus i New York. Hon remitterades i dag till sjukafdelningen å Gibraltar.

Domar. För det förut närmare omnämnda våldet mot arbetsförmannen vid Carnegieska fabriken Anton Kristenson döm­de rådhusrätten i går murerihandtlangaren Gustaf Adolf Mårtenson till 150 kronors böter.

Förmannen hade på intet sätt oqvädat Mårtenson före våldets utöfvande.

— För det förut närmare omnämnda vål­det mot hr Sylvan å Härlanda dömdes fabriksarbetaren Fritiof Guldbrandson till två må­naders fängelse, hvarjemte han ålades bestrida alla kostnader i målet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg, ca år 1900.