1800-talets Göteborg

Från Gamlestaden

”Ett fem­tiotal barn från Gamlestadsförsamlingen har denna jul erhållit diverse klädespersedlar ge­nom ett antal damer i Olskroken, som vid sina symöten tillverkat plaggen. Vid utdelandet hölls en fest i lokalen »Arbetarens vän», hvarvid barnen undfägnades med kaffe och julhögar, under det en vacker julgran strålade.

— För ett sextiotal vid Gamlestadens fabri­ker anställda flickor föreläser fröken Carin Carlander en afton hvarje vecka i ofvannämnda lokal, under det flickorna till egen nytta sys­selsättas med sömnad, hvarjemte de erhålla någon liten förplägning — helt visst ett ange­nämt och förädlande afbrott i fabrikslifvet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: d.6/10 1902 Hjertligt tack för senast Många helsningar till Fru Anderberg från Ingrid o Anna.