1800-talets Göteborg

Byggnadsverksamheten i Göteborg under 1898

”Byggnadsverksamheten i Göteborg 1898 har varit ovanligt liflig. Under året ha nämligen uppförts 26 boningshus af sten och 60 af trä. Därjemte ha 10 magasin, fabriker och dylika byggnader blifvit uppförda samt 1 skolhus. 39 stenhus och 15 trähus ha blifvit förändrade.

Resultatet af årets byggnadsverksam­het har varit att 274 skolsalar, handelslägenheter, magasin och fabrikslokaler blifvit inredda samt 2,320 nya rum och 1,256 kök. Då hvarje bostadslägenhet i allmänhet eger ett kök, angifver sålunda den sistnämnda siffran ungefär an­talet nyinredda bostadslägenheter under det förflutna året.

Antalet nyinredda kök uppgick under år 1897 till 541, under 1896 till 297, under 1895 till 708, under 1894 till 308 och under 1893 till 509.

Man finner häraf att byggnadsverksamheten under år 1898 varit betydligt större än under de närmast föregående 5 åren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Den sista kåken i Flygarns Haga (nuvarnde Vasastaden).