”Registrering har beviljats för Örgryte tomtaktiebolag, som har till än­damål att försälja eller bebygga tomter å en del af hemmanet Underås i örgryte socken af Göteborgs och Bohus län samt att drifva i samband därmed stående af­färsverksamhet af annat slag.

Aktiekapitalet uppgår till 200,000 kro­nor samt är fördeladt i aktier a 1,000 kronor till vise man. Styrelsen, som hor sitt säte i Göteborg, utgöras af arkitekt Frans Rudolf Steen i Göteborg, hvilken tecknar firman.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Underås gård, västerut, med omkringliggande byggnader. ca 1865-75.