”Som bekant fäste riksdagen förra året vid sitt beslut i fråga om byggande af en längdbana genom Bohus län det vilkoret, att en normal spårig järnväg Skee — Strömstad genom enskild försorg komme att vara anlagd inom viss tid. Genom bildandet af järnvägsaktiebolaget Ström­stad—Skee lär regeringen, fastän bolaget ej ännu blifvit inregistreradt, anse att detta vilkor kan uppfyllas.

Med anledning däraf och då som be­kant senaste riksdag för längdbanans an­läggning under ofvannämnda vilkor för år 1899 anslagit 750,000 kr., lär järn­vägsstyrelsen ha för afsikt att redan till våren börja byggandet af längdbanan. Härvid kommer man dock att först taga i tu med sträckningen Uddevalla—Skee, hvilken antages blifva färdig år 1901.

Det tros ock att samtidigt banan Skee —Strömstad skulle blifva färdig.

Beträffande delen Göteborg—Uddevalla, hvilken sträckning icke blir bestämd förr än k. m:t utrönt “huru stort intresse resp. kommuner m. fl. visat för olika linier”, lära vederbörande tillsvidare undanskjutit frågan härom.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Vykort. ”Strömstad Järnvägsstationen”