”Konstituerande bolagsstämma hölls i går & hrr August Leffler & Co:s kontor med nybildade ångfartygsaktiebolaget “Orion“.

Till styrelseledamöter valdes hrr K. Dahlman, Al. Lillieqvist och J. Skantze samt till suppleanter hrr Isak Berg och H. W. P. Wetterström.

Bolagets ändamål är att beställa en eller ett par nya moderna fraktångare om 2,500 å 3,000 tons, afsedda för

Östersjö- och Atlantertrade. Bolagets minimikapital ar 300,000 kr. och maximikapital 900,000 kr.

Styrelsen står redan i underhandling om beställande af en båt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum. Lastångfartyget AUGUST LEFFLER av Göteborg passerar genom den nya klaffbron över Södertälje kanal den 1.11.1924. T. h. på fotot synes bogserbåten SÖDERTÄLJE KAN