”Kreatursmarknaden härstädes i dag företedde en proportionsvis stor tillförsel af tidkor, för hvilka be­tingades höga pris. Sålunda betalades cirka 150 kr. för ordinära dylika och för sämre 90 à 100 kr. För de bästa tid­korna begärdes närmare 200 kr. pr st.

Slaktdjuren rönte någon liten höjning i pris mot vid förra marknaden. För de få par oxar som funnos torgförda begär­des 500 kr. för ett par, 400 kr. för ett annat.

Af spädgrisar Tar tillförseln något större än under föregående marknad, och betingade 5 veckors grisar 10 å 12 kr. pr st. och 8 veckors 15 k 16 kr. st.

Det vill synas som kreatursmarkna­derna i Göteborg börja att allt mer be­aktas. Med morgontåget i dag funnos sålunda åtskilliga personer hvilka hade kreatursmarknaden som mål för resan. Specielt hafva dessa marknader nästan , alltid en god tillgång på spädgrisar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum, den första kreatursmarknaden i Mjölby (i brist på bilder från kreatursmarknaden i Göteborg)