”Redan år 1865 blev spirituosahandeln i Göteborg överförd till ett bolag av den typ, som nu benämnes systembolag. Initiativet till bildandet av ett brännvinsförsäljningsbolag togs av den kände publicisten S. A. Hedlund och Göteborg har äran av att först hava i större omfattning omsatt i praktisk form den tanken att försälja spirituösa efter kontrollerat system och efter denna stad har hela systemet fått sitt namn Göteborgssystemet.

Interiör från Järntorgsrestaurangen, Järntorget. Matsalen.

Bolaget utövade icke endast försäljning av varor till förtäring i kunder­nas hem — vad som nu benämnes utminutering -— utan idkade därjämte utskänkning i samband med värdshus- och restaurantverksamhet. Utskänkningen sköttes för bolagets räkning genom restaurangföreståndare, vilka därjämte i lokalerna för egen räkning bedrevo enklare matserverings- och kaférörelse.

Interiör från res-taurang Victoria, hörnet av Victoriagatan o. Storgatan. Matsal och café.

Då 1917 års rusdrycks försäljnings förordning medförde ett väsentligt ökat arbete för A.-B. Göteborgssystemet ansåg styrelsen det lämpligast att över¬flytta utminuteringsrörelsen på de s. k. bolagskrogarna till ett särskilt bolag Göteborgs Restaurant A.-B., som efter Kungl. Kontrollstyrelsens godkännande grundades år 1921. Hela verksamheten vid företagen, således även matservering o. dyl. skulle hädanefter bedrivas för bolagets räkning. Syftet med denna förändring har varit att skapa ekonomiska förutsättningar för en förvandling av de tidigare krogarna till folkrestauranger, vilka kunde tillhandahålla allmänheten icke endast spirituösa och viner, utan även en god och vällagad mat till billiga och noggrant kalkylerade priser.

Interiör från restaurang Kusten, Kustgatan 10. Caféavd.

De gamla krogarna började därmed att försvinna och i stället för dessa ha framträtt en rationellt och smakfullt inredd, välbehövlig och högt uppskattad restaurangtyp. En del av de gamla krogarna ha utrangerats, en del nya ha etablerats och de andra ha blivit föremål för betydande ombyggnader och moderniseringar.
I sin utveckling har bolaget icke helt inskränkt sig till att övertaga de forna systembolagsvärdshusen och målmedvetet sträva efter hyfsning och förfining av det enklare restaurantlivet, utan bolaget har även förvärvat ett mindre antal restauranter av högre klass, som tidigare innehafts av en-skilda med överlåten utskänkningsrättighet. Genom denna utvidgning har man försökt få tillfälle praktiskt pröva möjligheten av att inom olika slag- av restaurantrörelse upprätthålla gällande utskänkningsbestämmelser samt sökt göra nya insatser till höjande av restaurantkulturen. Utlämnande av överlåtna utskänkningsrättigheter till det begränsade antal, som lagstiftningen förutsätter, torde vidare i viss mån medföra ett slags monopol, och för att hindra att monopolställningen leder till olämpliga prisstegrande verkningar har en i lojala former förd, prisreglerande konkurrens ansetts vara på sin plats.
År 1938 ombildades Göteborgs Restaurang A.-B. till Västsveriges Allmänna Restaurang A.-B. •—- VARA populärt kallad — och övertog då led¬ningen av samtliga systemrestauranter i Bohuslän, Västergötland och Hal¬land tillsammans 46 st. Detta skedde i anslutning till direktiv i samband med den nya rusdryckslagstiftningen.

Interiör från restaurang Pustervikskällaren, Brogat. 4. Folkrestaurang.

I Göteborg driver bolaget för närvarande följande ställen:
Folkrestaurangerna Gyllene Hästskon, Femman, Pustervikskällaren, Franska Värdshuset, Posthornet, Skeppsbrokällaren, Lejonet, Gamla Gästis, Kusten samt Kompassen, och vidare restaurangerna Järntorgsrestaurangen, S:t Eriks Källare, Victoria, Commerce och Gamle Port.
Samtliga av bolagets restaurationer äro i utmärkt skick och kända för god mathållning och även de enklare folkrestauranterna äro sådana att de gott kunna besökas av vem som helst. För resande och turister kunna hän-visas följande centralt belägna restauranger, vilka kunna betecknas som första klass.
Commerce, belägen vid Lilla Torget 2 mellan V. Hamngatan och Skepps-bron är utan tvivel den populäraste av bolagets näringsställen. Elegant och modernt inredd och med en synnerligen kultiverad prägel är restaurangen mycket väl lämpad för den som söker en angenäm afton. Musiken på denna restauration brukar vara av bästa slag.
Järntorgsrestauranten är även ett trevligt och elegant ställe. Den är belägen vid Järntorget i Arbetareföreningens hus i 2 avdelningar av vilka den ena med musik.
Gamle Port vid Ö. Larmgatan 18 intill Kungsbroplatsen och S:t Eriks källare, Torggatan 25 äro kända som Göteborgs verkliga matrestauranger med äkta svenska allmänna smörgåsbord av storslagna dimensioner.
Gillet i Mölndal är även en i allo utmärkt restaurang, som väl lämpar sig att besöka efter det man varit vid travtävlingarna vid Åbyfältet. En annan omtyckt utflyktsplats är Stadshotellet i Kungsbacka.”


Texten är hämtad ur: Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939