1800-talets Göteborg

Brand i cichoriefabriken på Slottsskogsgatan

”Angående eldsvådan natten till 5 dennes i den vid Slottsskogsgatan belägna cichoriefabriken, tillhörig firman Sivertsen & C:o, föredrogs i dag på e. m. förhörsrapport inför poliskammaren.

Med visshet har ännu ej kunnat ut­rönas på  hvad sätt och hvar i fabriks­lokalen elden uppkommit. Sedan lördags middag hade, så vidt man vet, ingen varit inne i fabriken, där enda9t några glöd då funnos i en med luckor stängd kamin.

I kokerirummet hade elden härjat svart, äfvensom å vinden. Det kunde tänkas, framhöll brandförsäkringsbolaget “Fenix” ombud, att några gnistor från närgränsande hus nedfallit i de af trä varande imtrummorna och slutligen antändt dessa.

Ett annat antagande är att någon eller några luffare klättrat öfver det låga plan­ket och beredt sig inträde genom en dörr som endast var stängd medels en krok samt att eldens uppkomst orsakats genom dessa nattgästers vårdslöshet.

Fabriken som sedan 1890, då den bygde, eges af hr O, B. Ansén från Levanger har föreståtts af dennes broder hr Si­vertsen. Tillverkningen var senaste två åren ringa; endast en person (en qvinna) var anstäld vid arbetet.

Fastigheten var försäkrad i ”Fenixför 8,000 samt maskiner, lager och in­ventarier i samma lokal för 10,000 kro­nor. Af de sistnämnde förstördes 150,000 etiketter, 1 fat cement, 7 fat melass, 375 tomlådor, 9 lådor cichoria m. m.

Värdering af skadan är ännu ej afslutad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Gatans mynning mot Slottsskogsgatan.