”Restaureringen af skansen Kronan” blir nu en verklighet, i det under instundande sommar det gamla minnesmärkets tak kommer att undergå en välbehöflig omläggning och krönpryd­naden kommer att anordnas sa att den får samma utseende som den ursprungligen haft.

Den väldiga krona som prydde krönet och hvaraf skansen fick sitt namn och som på afstånd icke såg mycket ut, var dock så stor, att den kunde rymma ett antal personer i sitt inre. Den nya krönprydnaden blir likaledes en kolossal krona af koppar.

Kommer därtill, såsom det är ifråga­satt, det staten ännu tillhöriga området närmast skansen att anordnas till park, blir platsen en verklig prydnad i det nya byggnadsqvarter som börjat uppstå efter Kommendantsängens försäljning till tomtplatser. Ett litet bälte af byggna­der har redan uppstått nedanför skan­sen. Tomtplatserna å den egentliga Kommendantsängen stå däremot ännu obebygda.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 februari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skansen kronan sedd från Kommendantsängen 1896 då ännu höbärgning bedrevs i området.