1800-talets Göteborg

Greater Gothenburg

”Enligt förljudande och efter hvad man kan se af annonser i tidningarna antaga egendoms- och tomtaffärerna i Lundby på Hisingen eu allt större liflighet.

Detta kommer sig till ej obetydlig del däraf, att man motser socknens snara införlifning med Göteborg. Man väntar att hrr stadsfullmäktige om blott några vec­kor skola besluta denna annektering. Ett hemman, taxeradt till 30,000 kr., lär för några dagar sedan hafva sålts för en summa betydligt öfverstigande 100,000 kr.

Men att Lundby socken eller någon del däraf under den närmaste framtiden skall förenas med Göteborg är ännu ej någon afgjord sak. Det borde väl få anstå en tid ännu, till dess fabriksdi­striktet sjelft hunnit skaffa sig litet mera stadslika förhållanden, så att ej all tun­gan för det dyra företaget faller öfver det hittillsvarande Göteborg.

Men nog får det erkännas att det är frestande för Hisingsborna, enkannerligen för egare af verkstäder och brädstaplar, att genast få föreningen genomdrifven. Förutom en tidsenligare och för Lundby billigare kommunalförvaltning erbjuda sig utomordentliga fördelar för enskilda tomtinnehafvare. Man behöfver blott tänka på det så nära till hands liggande för­slaget om en strandgata med kajer, äfven på elfvens vestra sida. Där hägrar en million för hvarje brädgårdsegare och minst två för hvart verkstadsområde. Och allt detta kan ju det rika Göteborg betala.

Inför sådana företag som utvidgningen af de större städernas område må man väl fråga sig, om den expropriationslag vi för närvarande hafva att följa, och hvilken ej tager någon hänsyn till egen­domars taxeringsvärde, ej borde förän­dras innan en sådan utvidgning som Gö­teborgs åt Hisingssidan kommer till verkställighet. Hvarje sådan storaffär är oerhördt farlig för kommunens finan­ser, så länge egendomsvärdena efter in­dividuella omdömen och sig företeende omständigheter kunna saklöst drifvas i höjden.

Våra Göteborgsriksdagsmän borde söka utverka en rimlig expropriationslagstiftning, som innebär garanti för att staden ej kastar sig in i det stora okända, in­nan förslaget om den kommunala för­eningen af östra och vestra Hisingsstranden på allvar företages till afgörande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg. Götaverken och Ramberget.; Äkta fotografi. A-B. Göteborgs Konstförlag, år 1935.