1800-talets Göteborg

Fyrtornets fiskbullar

Fyrtornets fiskbullar. Un­der detta märke har Aktiebolaget Sveri­ges förenade konservfabriker sedan nå­gon tid fört i marknaden de för några år sedan af de norska konservfabrikerna först introducerade fiskbullarne, hvilka genom sin prisbillighet kommit till en så stor förbrukning här i landet, men hvaraf införseln genom mellanrikslagens upphörande afstannat.

För att vidmakthålla och öka denna konsumtion har Aktiebolaget Sveriges konservfabriker upptagit tillverkningen af denna konserv i stor skala, hvarigenom bolaget satts i stånd att endast till en ringa del begagna sig af tullskyddet, ehuru den svenska råvaran är dubbelt dyrare an den norska. Den för dessa fiskbullar använda råvaran är däremot af yppersta beskaffenhet och utgöres af färsk slaktad bergkolja. Den på grund af affallets frånskiljande koncentrerade form, som fisken såsom fiskbullar erhål­ler, gör dem till ett särdeles närande och billigt födoämne. Denna egenskap jemte det beqväma tillredningssättet och dess fina smak torde förklara att denna kon­serv blifvit så omtyckt af husmödrarne.

Tillverkningen står under kontroll af stadskemieten doktor J. Alén, Göteborg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 4 mars 1899, reklam för Fyrtornets fiskbullar.