1800-talets Göteborg

Säfvenäs hyfvelfabrik i aska

”I dag på morgonen utbröt eld i Säfvenäs hyfvelfabrik, som i grund nedbrann med maskiner, virkesupplag, m. m., för­orsakande en förlust af 95,000 kr., fullt betäckt af assurans i North British och Skandia.

I fabriken, hvarest en arbetsstyrka på 200 man sysselsattes, börjades arbetet i dag i vanlig tid kl. 6 f. m. Intet ovanligt förmärktes då.

Omkring 15 minuter öfver 6 förmärk­tes brandlukt och rök som utströmmade ur fabrikens nedersta våning. Brandalarm gafs genast, sprutorna framdrogos och släckningsarbetet bedrefs med kraft och energi. Arbetarne från de närlig­gande fabrikerna strömmade till för att biträda vid släckningen. Elden grep emellertid allt kraftigare omkring sig, och Göteborgs brandcorps alarmerades.

Kl. half 7 ryckte en afdelning af denna ut. Vid sin ankomst till platsen fann det nya hyfleriet vara ett flammande bål, och man insåg att intet kunde göras för hyfleriets räddande. Alla ansträng­ningar riktades därför på eldens begrän­sande, och man lyckades tack vare den gynnsamma nordvestliga vinden som rädde att rädda inspektorsbostället, kontors­byggnaderna och maskinhuset.

Efter en timmes tid var hyfvelfabriken förvandlad till en rykande askhög, och all fara för eldens spridning var öf­ver. Eftersläckning har dock pågått hela förmiddagen.

I den nedbrända fabriken förvarades för tillfället endast ett obetydligt virkesupplag. De dyrbara maskinerna blefvo naturligtvis helt och hållet förstörda.

Arbetarne komma ej genom denna sorgliga eldsolycka att blifva utan arbete. Fabriken, som är alldeles öfverlupen med beställningar, kommer att anordna nattarbete. hvarigenom alla arbetarne komma att blifva fullt sysselsatte.

Inga olyckor inträffade under släck­ningen.

Elden spred sig dock så hastigt att en gosse var nära att bli innebränd. och en del arbetare fingo sina i hyfleriet för­varade kläder uppbrända. De elektriska ledningarna, hvarifrån man hvarje ögon­blick kunde frukta explosion, blefvo skyddade tack vare brandcorpsens vak­samhet.

Brandcorpsen återkom hit strax före kl. 2 på middagen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar en senare brand i Trämjölsfabriken vid Sävenäs i brand. d. 9 Aug 1913.