1800-talets Göteborg

Franska värdshuset stänger sina portar

”Det gamla populära “Franska värdshuset” slår i dag på mid­dagen för alltid igen sina portar, och kommer huset därpå att nedrifvas.

“Franska tomten”, hvarefter värdshu­set uppkallats, leder sitt namn ifrån de gamla tider, då äfven fransmännen hade en upplagsplats härstädes.

Källarmästare Aug. Johanson, som un­der många år på ett berömvärdt sätt skött restauratörskapet därstädes, öfvertager från 1 april bolagsvärdshuset i Kungstorget 5, som innehafts af herr Paulson, hvilken drager sig ifrån affärerna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs hamn: Packhuskajen – Franska tomten.