”Varma år i utsikt. Äfven om man på den ståndpunkt meteorologien ännu intager icke kan förutsäga väderleken mera än för några dagar framåt, så kan man likväl genom samlad erfarenhet upp­ställa vissa regler i enlighet med hvilka det låter sig göra att med någorlunda visshet förutsäga den blifvande väder­leken för en längre tid.

D:r Mausor i Berlin, som noga stude­rat anteckningar öfver temperaturförhål­landen ända sedan år 1720, tror sig kunna förutsäga att vi gå en rad varma år till mötes.

Prof. Brücker i Bern har likaledes ge­nom studiet af mycket noggranna temperaturanteckningar, hvilka sträcka sig så långt tillbaka som till år 1,000, kom­mit till den åsigt att Europas klimat un­der de senast förflutna 900 åren icke alltid varit lika, utan att köldperioder med stränga vintrar och kalla somrar omvexlat med värmeperioder med milda vintrar och varma somrar. Brücker påvisar under de 900 åren 25 sådana pe­rioder.

Prof. Mauser tror nu att vi äro nära att inträda i en sådan värmeperiod. Det nya århundradet skulle alltså börja med milda vintrar och mycket varma somrar.

Den som lefver får se!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: väggtermometer.