”Ett vildt tumult egde i går e.m. vid 5-tiden rum å Öfra Kyrkogatan i por­ten och å gården till samt utanför huset nr 9. där hamnarbetaren Albert Pettersson samt pitpropsarbetarne Anton Pettersson och Karl Berntson äro boende.

De tre unga männen, som varit goodtemplare ett par år samt skött sig ordentligt och haft goda inkomster, hvarmed de kunnat aflägga en sparpenning, hade i går brutit nykterhetslöftet och tagit sig ett festrus.

Albert Petterson erkände att han, då konstapeln 120 Hansson bedt honom gå upp i bostaden och sökt ditföra honom, öfverfallit konstapeln med slag och sparkar, så att blod strömmat från konstapelns mun och näsa.

Anton Petterson rusade därpå mot konstapeln 97 Johanson som tillkommit och tillde­lade honom flera slag, hvarvid hjelmen föll af konstapelns hufvud.

Karl Berntson som förut gått upp i bo­staden kom nu ned och sökte lösrycka Al­bert P. från konstapeln. Han erhöll då af konstapeln J. ett battongslag öfver ena handen, sedan han tilldelat konstapeln flera slag, men lyckades rvcka till sig battongen och fly med densamma.

Berntson förnekade bestämdt att han våld­fört sig å polisen.

Flera konstaplar tillkommo nu och öfvermannade Albert Petterson, som under tran­sporten till polisstationen gjorde det mest våldsinta motstånd. Stora menniskoskaror åsågo tumultet.

Vid förhöret i dag på e.m. inför polis­kammaren uttalade alla tre djup ånger öfver ruset och det uppträde de tillställt. Konstapeln Hansson, som kännt dem i många år, vitsordade att de under sin goodtemplartid varit hyggliga och ordentliga arbetare. Sedan de lofvat att afsvärja allt bruk af spirituosavaror, förklarade poliskaramaren att de vid sådant förhållande skulle få vistas på fri fot. Målet remitterades till rådhus­rätten” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sa Otterhällan Öfra Kyrkog. 9-15.