1800-talets Göteborg

Skolköket vid Djurgårdsgatan

”Till skolköket vid Djurgårdsgatan hade fröken Eva Rodhe i går kl. ½ 5 e. m. inbjudit mödrar till flickor, som gå i fortsättnings- och ersättningsskola, for att samtala med dem om skolkökets syfte och verksamhet.

Fröken Rodhe framhöll skolkökets bety­delse för de unga flickorna, hvilka alla med tiden komme att få god nytta af att kunna laga billig och på samma gång välsmakande och närande mat samt hålla ett hus i ord­ning.

Därefter vidtog ett förtroligt och gemyt­ligt samtal med de talrikt församlade mö­drarna, hvilka alla uttalade som sin åsikt, att de flickor, som genomgått någon kurs i skolköket, varit till större nytta efter en dylik kurs.

Till sist uttalade folkskolläraren G. Selvén ett hjertligt tack till fröken Rodhe för hennes varma nit för flickornas utbildning till dugliga husmödrar samt riktade några vän­liga ord till de nitiska föreståndarinnorna och slöt med att lägga mödrarna på hjertat att låta sina unga döttrar genomgå en kurs i denna nyttiga inrättning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Läraren Hilda Olsson med elever i Trädgårdsskolans skolkök, år 1910. Trädgårdsskolan (senare kallad Träskolan, revs 1986) låg där Kvarnbyskolan har sin skolgård