1800-talets Göteborg

Djurlivet i Göteborgsområdet

”Göteborgs Jaktsällskaps styrelse  berättelse meddelar bland annat:

För att så vidt möjligt är förhindra olaglig fogeljakt och försäljning af i olaglig tid jagadt villebråd bar sällskapets styrelse å polisvaktkontoret vid salutorget låtit upphänga uppstoppade foglar, genom hvilka polisen skall kunna igenkänna de fogelslag som föras i marknaden och sålunda förhindra all olaglig villebrådshandel. Äfvenså ha cirkulär med uppgift om de olika foglarnas fridlysningstid blifvit utsända o.s.v.

Beträdande “lag om jakt och jaktstadga11 har sällskapet i infordra att utlåtande tillstyrkt det af komitén utarbetade förslaget, men föreslår i vissa detaljer skärpta straffbestämmelser.

Under 1898 har elgen ökats å det område, på hvilket jaktsällskapet verkar. Rådjursstammen ökas likaledes. Haren hade under 1898 ett godt år, tack vare föregående vinters brist på spårsnö. Som äfven i år det har varit ringa spårsnö, hoppas man på goda jakter nästa säsong. Räfven har under året hållit sig på samma point som förut.

Tjäderstammen har ökats något, denna årgången är dock under medelmåttan. Orren har haft en ovanligt dålig årgång; ägg och ungar dränktes af vårens och försommarens oupphörliga regnskurar. Rapphönsen ha fått sina ägg lika illa åtgångna, emellertid ha sällskapets medlemmar importerat från Tyskland och slappt ut på sina marker 100 st. rapphöns. Som ett bevis på rapphönans ihärdighet att rufva må anföras att en höna fanns liggande på 11 ägg den 17 aug. vid Torpa i Göteborgs närhet. Den 11 sept. qvarlåg rapphönan på äggen, som då emellertid redan voro ruttna. Först några dagar senare tröttnade hon och öfvergaf dem.

Af änder och beckasiner har det varit gan-ska ringa. Ejderstammen är god. Till följd af storm och oväder har endast obetydligt skjutits at detta fogelslag. Om de öfriga dykänderna kan man tryggt säga att samma förhållande med dem är rådande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Rapphöna, tavla från tiden 1800-50.