1800-talets Göteborg

Mattpiskningen i Göteborg.

”Till redaktionen af Göteborgs Aftonblad!

Anhålles om plats för nedanstående i Eder
ärade tidning.

En osed här i staden hvilken allt för länge fått passera oanmärkt är, att åtskilliga familjer icke använda någon bestämd tid eller lokal för piskandet af mattor och
möbler. I de stora sammanbygda qvarteren, där gårdarne äro skilda från hvarandra endast genom låga murar, och där allt buller inom qvarteret höres öfverallt i de rum
inom detsamma, som vetta åt gårdssidan, blir ett sådant mattpiskande rent af outhärdligt och pinsamt, i synnerhet för nervsvaga personer och patienter. Å ett ställe börjas den ohyggliga »konserten» kl. 7 på
morgonen och verkar kraftigt men mycket obehagligt väckande på dem som behöfva
njuta af morgonsömnen. Sedan fortsattes piskandet på ett annat ställe inom qvarteret, och så fortgår det med få pauser hela
dagen i ända.

Snälla och omtänksamma husmödrar 1 Låtom oss välja en bestämd tid t. ex. mellan
klockan 9 och 11 förmiddagen för att piska mattor och möbler. Och så en sak till:
renlighet är en dygd, men mattor och möbler behöfva icke så grundligt rengöras hvarannan dag; hvarannan vecka är alldeles nog.
Läkare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Mattpiska.