1800-talets Göteborg

Spårvagnsspåren flyttas på Östra Hamngatan

”Å Östra Hamngatan förflyttas nu spårvägsspåret midt å gatan öfver den igenfylda kanalen.

Den utfyllda gatans stenläggande börjar nu också, och gatans vidare ordnande fortsättes så småningom under sommarens lopp. Åtgärderna för trädplantering etc. torde dock först nästa sommar komma att företagas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 april 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mot norr från Kungsportsplatsen, ca 1900-10.