1800-talets Göteborg

Besök af tyska studenter

”De tyska studenterne från Greifsvald, professorer och studenter, anlända hit i morgon kl. 8 f. m. med ångaren “Ger- mania.

Främlingarna, som lära uppgå till ett antal af 275, ämna så grundligt som tiden medgifver bese vår goda stad. På förmiddagen göres en färd ut till Henriksberg, Från hvars utsiktstorn staden tages i betraktande. Efter frukostmid­dag, som intages i Trädgårdsföreningen kl. 1, gör en del af sällskapet en utflykt till skärgården, en annan del tager sta­dens närmaste omgifningar, Slottsskogen med flera ställen, i betraktande. På qvällen samlas man åter i Trädgårdsför­eningen.

På framlidne frih. Oscar Dicksons graf lär under dagens lopp en krans komma att nedläggas af främlingarna med an­ledning af den bortgångnes intresse för geografiska forskningar.

På torsdagen företages en utflykt till Trollhättan. Sedan de berömda fallen besetts intages middag å hotell Utsikten, hvarefter resan fortsattes till Halle- och Hunneberg. Främlingarna, som återkom­ma hit på qvällen, afresa omedelbart där­efter med Germania till Köpenhamn.

— Något öfver hundra tyska studen­ter från Kiel besöka för närvarande vår stad. Resenärerna ankommo hit pingst­dagen på förmiddagen, besökte i går Trollhättan och bese i dag stadens se­värdheter. De afresa i eftermiddag kl. 4 med ångaren Dianatillbaka till Kiel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:Henriksberg.; Ludvig Messmann 1890.