1800-talets Göteborg

Trädgårdsskötseln

”Enligt ett af länsträdgårdsmästaren upprättadt sammandrag öfver af honom verkstälda för­rättningar under åren 1872—1897 hafva under denna tid i trädgårdsskolan under­visats 160 elever och uppgjorts 622 pla­ner för privata och 98 för skolträdgårdars anläggning. Hela antalet förrättningar under denna tid har utgjort 1,907, af fruktträd hafva utplanterats 16,358, af bärbuskar 18,300, af parkträd och buskar samt törnrosor och klängväxter 37,494, af hagtorn 351,650 och af väx­ter till prydnadshäckar 21,890. Ensamt på de sista 5 åren kommer nära en tred­jedel af samtliga förrättningar och en tredjedel af antalet planterade fruktträd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Karl Johansgatan 104, paviljongen i Bäckska trädgården, omkring år 1917.