1800-talets Göteborg

Taxameterdroskor till Göteborg

”Som bekant har under senare tiden i utlandet och äfven i Stockholm taxametern blifvit införd till kontrollerande af körturer i droskor. Hyrverksaktiebolaget härstädes ämnar nu jemväl låta denna nyhet komma till heders i Göteborg.

Bolaget har härför till en början försöksvis låtit å ett par droskor uppsätta taxametrar från Internationale Taxameter Gesellschaft i Berlin. Dessa apparater visa huru mycket åkningen kostar, huru många meter och kilometer som tillryggalagts samt de olika taxorna, efter hvilka körturen skall betalas, om en eller flere personer åkt. Apparaten är placerad å kuskbocken, med kontrollvisarne in åt droskan, så att den åkande med största lätthet sjelf kan afläsa siffrorna.

I Stockholm äro omkring 200 dylika apparater i bruk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från hemsidan Early Sports and Pop Culture History Blog. Transactions of ASME (American Society of Mechanical Engineers), Volume 14, New York, ASME, 1893, Page 620.