1800-talets Göteborg

Godstrafiken i Göteborg

”Alldenstund det uppstått oafvisligt behof af ökadt utrymme i statens järnvägars godsmagasin i Göteborg, har järnvägssty­relsen bestämt om en provisorisk till­byggnad af detsamma. I samband med denna tillbyggnad kommer den elektriska belysningsanläggningen vid stationen att utvidgas med 6 st. båglampor, hufvudsakligen i syfte att erhålla erforderlig belysning i och vid godsmagasinet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Godståg vid Packhusplatsen, omkring år 1910.