Göteborgarna hade kunna läsa om ballonguppstigningar under det nyligen avslutade kriget mellan Frankrike och Tyskland. När freden återvänt reste en del av dessa äventyrare, aëronauter, omkring och visade upp sina fantastiska farkoster. I augusti 1872 anlände Mr Sivel med sin ballon ”Colosse” till Göteborg och 20 000 människor samlades för att se uppstigningen där även två göteborgare fick följa med. Staden hade vid denna tid 59 329 registrerade invånare, alltså var dryga 33 procent av befolkningen på plats för att bevittna händelsen.

”Luftresa. Detta härstädes ovanliga skådespel hade i går e. m., då luftseglaren mr Sivel, enligt tillkännagifvande, skulle företaga en dylik färd med sin ballong ”Colosse“, försatt vår stads innevånare i liflig rörelse, ock redan vid 3-tiden började åskådare samlas kring vattenledningens materialgård vid Pustervik, hvarifrån ballongen skulle uppgå. Straxt före kl. 4 börjades, under musik af en sextett ur artilleriregementets musikkår, fyllningen af det ofantliga luftskeppet med gas, medelst ett särskildt rör, från Masthuggsvägen, och samtidigt strömmade äfven allt större menniskomassor till stället, hvaraf de flesta dock togo plats å de närbelägna höjderna, gatorna ock öppna platserna. Så voro Otterkällebergen ock de gamla fästningsvallarne samt husen i grannskapet bokstafligen beklädda med menniskor, ock i kanalen samt på elfven hade hundratals båtar samlats, alla fyllda med skådelystna. Vid 1/2 7-tiden var tillströmningen af menniskor som störst ock säkerligen voro vid denna tid öfver 20,000 personer samlade, deraf dock endast omkring 2,500 betalande inne på sjelfva den hägnade platsen.

Klockan straxt efter 7 hade den erforderliga myckenheten gas intagits i ballongen, ock gondolen fästades nu vid denna, hvarefter kr Sivel steg uti och lösgjorde de vid gondolen hängande sandsäckarne. Intresset var nu på sin höjdpunkt, och man väntade med spänning att få erfara, i huruvida ryktet talat sannt då det berättats, att ett par passagerare ämnade medfölja på färden. På uppmaning at hr S., framträdde nu ganska riktigt 2:ne herrar, språkläraren A. Egyesy och handl. F. Muhlenbock, hvilka, hälsade af högljudda bifallsrop, togo plats i gondolen. I nästa ögonblick höjde sig ballongen i rymden, men kunde endast några få minuter skönjas, då den tagit väg rakt mot ett digert regnmoln, som snart fullkomligt inhöljde densamma. Efter omkring 10 minuters förlopp blef ballongen åter synlig i närheten at Nya begrafningsplatsen, hvarpå den så småningom försvann för åskådarnes klickar.

Efter att ha uppstigit till en höjd af 4- à 5,000 fot, började vår luftseglare efterhand sänka ballongen, tilldess densamma, omkring 3 qvarts timme efter uppstigningen, åter befann sig på jorden. Nedstigningen hade skett ett stycke bortom Partilleds jernvägsstation, der en mängd intresserade åskådare samlat sig, för att a emottaga de ovanliga resenärerna och taga det väldiga luftskeppet i närmare beskådande. Sedan gasen tömts blef ballongen, med beredvilligt biträde af de tillstädesvarande, inpackad och transporterad till jernvägsstationen. Här var egaren till Partilleds herregård, hr Schmidt, luftfararne till mötes och inbjöd dem till sitt hem, der ett par timmar tillbragtes, hvarefter hr S. ställde till resenärernas förfogande ett ekipage, som vid midnattstiden återförde dem välbehållna till staden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 14 augusti 1872)

Bilden i sidhuvudet och ovan är hämtad ur Göteborgs-Posten 13 augusti 1872.