”Om bergsprängningsolyckan vid Styrsö Hafsbad har förhör nu hållits af kronolänsman Elfving.

Den dödade Herman Andersson hade förut samma dag på morgonen vägrat att rätta sig efter de utstälda vaktposternas varningsrop och trots deras protester skyndat förbi skottställen strax innan skott skulle gå. Han kan möjligen äfven vid olyckstillfället gjort liknande och således delvis sjelf varit orsaken till sin död. Möjligen ha bergsprängarne genom någon försumlighet vart orsa­ken härtill. De skylla på att omkring 3 fot under bergytan varit ett s. k. tvärslag, så att laddningen som insattes i det 5 fot djupa spränghålet endast verkat ofvan tvärslaget och på så sätt åstadkommit det starka tryc­ket uppåt. Men då det i många fall är omöjligt att se på bergytan, om dylika tvär­slag finnas, böra naturligtvis fördämningarna alltid vara så pass kraftiga, att de kunna för­hindra att stenar kastas omkring vidt och bredt.

Vid den nu föreliggande olyckan träffades mannen på 24 meters afstånd från skottlossningsplatsen af en 2 kg. tung sten. För­dämningen torde således i detta fall icke varit fullt tillfredsställande, då den icke kun­nat förhindra att större stenar yrde omkring på så långt afstånd. Det säges för öfrigt att på ännu längre bort belägna byggnader skada åstadkommits.

Tre vakter voro utsatta, och vid antändningen ropades högljudt att skottet skulle gå. Det ställe, där Herman Andersson träf­fades, var en bergsklyfta som de utstälda vakterna dock icke kunde observera. Förmannen som ledde bergsprängningen var icke närvarande vid olyckstillfället.

Som en jemförelse till förestående kan nämnas att vid ett å Styrsö Tånge pågå­ende grundläggningsarbete all sprängning företages före kl. 6 om morgonen, innan någon trafik börjat, och dagarne användas till borrning och uppbrytning af de lössprängda stenblocken.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Strysö Bratten med brygga, varmbadhuset och hotellet år 1908.