”I högst bedröfligt skick befinnes ordningens upprätthållande i vissa ytterdelar at Majorna och särskildt vid Koopmans- och Oljeqvarnsgatorna, där nästan dagligen en massa yngre personer sam­las på qvällarne och tillställa obehagliga uppträden såsom slagsmål, skrål och annat oväsen till långt fram på nätterna och därigenom störa närboendes frid och nattro.

Fredags- och lördagsqvällarne är eländet värst, senast förra lördagen, då minst ett
hundratal rusiga ynglingar råkade i slags
mål med hvarandra och det vildaste tumult
uppstod, som varade till långt fram på
qvällen. Fönsterrutor och dörrar bära tydliga vittnesbörd om den vilda stenkastning som bland annat förekom.

Högst sällan är här polis synlig. Hvad är orsaken härtill? Här om någonstädes torde ett skyndsamt och kraftigt ingripande från polisens sida behöfvas.

Fridsälskande medborgare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juni 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Odat. foto, omkr. 1900? Blick över hustak vid Oljekvarnsgatan mot husräcka vid Djurgårdsgatan t.h. m.m.