1800-talets Göteborg

Eldsvåda på Kungsgatan

”I dag vid 7-tiden på morgonen varsnades rök tränga sig ut genom taket till huset n:r 2 Kungsgatan, midt emot Rosenlundsfabriken. Brandcorpsen alarmerades genast och var inom kort på platsen.

Elden hade utbrutit i ett upplag af bomull, krollspint och träull, tillhörigt handlanden L. Sterner, och spridde sig därifrån snabbt ä den öfver specerihandelsfirman Johansson & Lagerstedts lokal liggande vinden, som uthyres till plåtslagaren C. Nilsson.

Brandcorpsen lyckades efter ett energiskt arbete blifva herre öfver elden.

Skadans storlek kan ännu ej fullt beräknas. Handlanden Sterners upplag vär­deras af egaren till omkring 700 kr. och är assureradt för 500 kr. Jo­hansson & Lagerstedt fingo ett par hun­dra säckar mjöl förstörda af vatten, hvarjemte inventarier förstördes under brandsoldaternas försök att komma fram till sjelfva eldhärden. Plåtslagaren Nils­son hade ett upplag bleckslagerivaror på vinden. Hans förlust kan ej f. n. beräknas. Husets tak, skifferbelagdt, ramponerades. Under släckningen föllo skiffer­plattor ned från taket, och flera brand­soldater skadades. Olsson, tillhörande Masthuggets station, fick två fingrar på högra handen nästan afskurna af en nedfallande skifferplatta.

Huru elden uppstått, känner man icke. Magasinet stängdes och tillbommades i går afton, och sedan dess har ingen per­son varit därinne. Man antager att en gnista från en närliggende skorsten fallit ned genom en springa i taket och antändt krollspinten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsgatan 2 (del av byggnad på gamla gasverkstomten) t.h. Foto från år 1939.