”Göteborgs musei topografiska samlingar, till hvilka styrelsen för året antagit ett särskildt belopp, ha i dagarne ökats med ett större antal foto­grafier af äldre byggnader i staden samt af de kartor, planer, ritningar och afbildningar i öfrigt, hvilka funnos i våras å Göteborgsutställningen i Valand.

För musei arkeologiska samlingar har i dagarne inlösts två synnerligen vackra och väl bibehållna ovala, dubbelskaliga spännbucklor frän järnåldern, hvilka nyligen funnits af hemmansegaren J. An­dersson, Säfve socken å Hisingen, under plöjning af en åker.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Foto 1898 28-30/3 i samband med Oscar II:s besök vid pansarbåten Niords sjösättning vid Lindholmens varv.