1800-talets Göteborg

Olidlig stank

”På grund af den olidliga stank, som uppstår ifrån de s. k. kloakbrunnarna, emedan genombrutna galler användas, frågas dem det vederbör, om ej i stallet ett luftrör kunde ledas från brunnen till närmaste hus och där utmynna ofvan taket. Man sluppe då riskera helsan, oeh så vunnes en besparing för staden att icke så ofta som nu är fallet behöfva rensa dessa brunnar.

Göteborgare” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: gjutjärns lock.