Göteborgs Aftonblad rapporterade måndagen den 17:e juli 1899 att det varit stor trängsel ombord på båtarna till och från skärgårdens öar. ”Fortsätter ökningen af skärgårdsbesökandes antal på detta sätt, blir det snart trångt på våra bergsknallar också,” skrev tidningen. Det gavs också en skildring av den utflykt med Rosendals arbetare som det berättades om här igår.

”En angenäm utflykt till Björkö hade fabriksstyrelsen i lördags anordnat för samtligo arbetare vid Rosenlunds och Mariedals fabriker, utgörande tillsammans med äldre som yngre 448 personer.

Färden företogs med särskildt förhyrd ångare kl. 8 f. m., och egde framkom­sten rum vid 9-tiden, dä resenärerna bjödos pä kaffe och smörgås samt en del förfriskningar. Vid middagstiden anlän­de äfven dit disponenten E. Hill, spinnmästaren V. Hill och den Öfriga kontorspersonalen, hvarvid ett lefve åtföljdt af ett kraftigt hurra utbraktes för disponenten. Del tagarne i utflykten ordnade sig därpå i led och med hr Hill samt musiken — musikcorpsen Svea — i spetsen aftågade de till en vacker äng, där förfriskningar serverades å väldiga långbord.

Dagen fördrefs med dans och lekar, hvarefter deltagarne bjödos på supé, som var afslutad kl. 8, då återfärden till sta­den anträddes. Alla voro nöjda och be­låtna med sin dag.

Anordningarna med serveringen sköttes på ett förtjenstfullt sätt af hr Helgesson, innehafvaren af Björkö restaurant.

Glädjande var att se den goda takt och det värdiga uppträdande som hela tiden var rådande bland denna stora massa arbetare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Björkö ?, ca år 1900.