”Arbetena å denna banbyggnad har redan skridit så lång fram, att i möjligheter förefinnas att befara nära nog hela banan med arbetståg. Verkställande direktören, löjtnant Nyström har i dag föranstaltat en utflykt å banan för styrelsens medlemmar. Färden gick med skjuts till Lerjeholm och därifrån med arbetståg till Stora Lundby. Här är ett stycke, omkring 4 km., ej skenlagdt, så att färden åter måste ske i fordon till Björboholm, där åter arbetståg möter, som för resenärerna direkt till Skara, dit ankomsten sker på qvällen.

Inom kort torde hela bansträckan vara skenlagd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: ”STORA LUNDBY JÄRNVÄGSMUSEUM Scen från byggandet av Västergötland-Göteborgs Jernväg 1899. VGJ 1 tillverkades av Motala Verkstad samma år.”