1800-talets Göteborg

En skral brygga

”I går e. m. vid 3/4 6-tiden, då en af Nya Ångslupsaktiebolagets båtar lade till vid Nya Varfvets brygga, rasade halfva bryggan. En del personer, hvilka befunno sig på bryggan, hunno med knapp nöd rädda sig undan. Missödet måste helt och hållet tillskrifvas bryggans dåliga beskaffenhet, ty fastän vädret var något stormigt skedde tilläggningen med vanlig skicklig­het, och de stötar som bryggan fick mottaga voro icke starkare än att en duglig brygga hade stått emot.

Det är att hoppas att Ångslupsaktiebolaget nu ofördröjligen sätter upp en ny brygga vid Nya Varfvet. Att blott re­parera den nedstörtade hälften är icke nog, då pålar, bärbjelkar och plankor äro delvis uppruttna, och bryggans hela beskaffenhet är sådan att den för länge sedan bort vara utdömd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Nya Warvet. 1898.