1800-talets Göteborg

Lokomotivimport

”I dag hitväntas en större dansk ångare Alexandra“ som bland annat gods medför 20 fullständiga lokomotiv, beställda i Amerika för svenska statens räkning.

Ångaren skulle enligt uppgörelse först ha gått hit och lossat och därefter till Köpenhamn, men visade sig vara för djupgående härför — den stack 19 fot — hvadan man i stället måste låta den gå till den danska hufvudstaden för att där lättas till 16 fot, med hvilket djup­gående den kan flyta in i vår hamn, antingen till Stora Kran eller, om plat­sen här skulle visa sig för trång, till Lindholmen.

Af lokomotiven skola, sedan de lossats, de 10 tendermaskinerna uppsättas vid järnvägens verkstäder i Göteborg och de 10 tankmaskinerna å godsvagnar be­fordras till Stockholm för att uppsättas vid Liljeholmens verkstäder.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Samlingsportalen.se: ”Gäfle – Dala Järnvägs lokomotiv N:o 3. 40. Till ofvannämnde järnväg levererades från Nydqvist & Holms Verkstäder i Trollhättan 4 st. sexkopplade, åttahjuliga godstågslokomotiv med tvåaxliga tendrar. De hafva järnvägens nummer 1, 2, 3 och 4 samt tillverkningsnummer 525, 526, 537 och 538. SJ Litt: L16 nr 1868. Lokomotiven hafva följande hufvuddimensioner: GDJ 3. 40.