”Vid Hultmans holmes kaj råder vid denna tid på året en kort tid lif och rörelse. Det är fiskmarknaden, till hvilken redan ett fyratiotal fiskebåtar inkommit, hvilket antal innan marknadens slut helt visst ökas till ett halft hundratal, samtlige försedde med en god last.

Priserna, som begäras äro: saltlånga 12 kr. vålan; kölsaltad d:o 9 kr. vålan, spillånga 15 kr. välan för prima och 10 kr. välan för sekunda; mindre länga 6 kr. pr väla; lubb kr. 3:50 å 4 kr. pr våla; grå­sik 3 kr. pr våla.

Tillförseln syne9 efter fiskarenas egen utsago vara något större än föregående år.

De fleste af de härvarande skärgårdsboarne äro sådana, som uteslutande syssla med fiskaffärer. Sålunda finnas bland dem så­dana som i 15 å 20 år förut sysslat med fiske, innan de slogo sig på fiskaffärer ute­slutande. Af båtarne äro omkring 25 från Klädesholmen, hvars invånare mycket syssla med fiskhandel.

Synnerligen liflig är marknaden icke, men det finnes ju alltid åtskilliga landthandlande uppifrån landet samt Göteborgshandlande och familjer här. som där göra uppköp.

Med platsen är man ej mycket belåten. Dock hoppas man på bättre sådan då nya kajen bortåt Majorna och Masthugget blir fullständigt färdig; och hamnkaptenen har nu vart ute hos fiskarena samt utfärdat kungörelse om förbud för kanalskepparne att genom hastig fart i elfven sätta fiskarbåtarne i kollision mot kajen genom svall­vågor, orsakade af kanalfartygens hastiga gång där förbi.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskebåtar och ångare i Göteborgs hamninlopp, i höjd med Rya nabbe och (nya) Älvsborgs fästning.