1800-talets Göteborg

Eld vid Koopmansgatan

”Eld utbröt i går vid 3-tiden på e. m. söder om Koopmansgatan å Godhemsbergen, tillhöriga firman D. Carnegie & C:o, där ljung och gräs inom kort stodo i ljusan låga. Det brinnande området omfattade en areal af 70- å 80.000 qv.- meter. Brandcorpsen allarmerades och infann sig efter en kort stund. Efter en timmas arbete hade den lyckats dämpa elden. Det dröjde emellertid till när­mare midnatt, innan elden kunde anses släckt. Elden tros ha uppkommit däri­genom, att barn handskats ovarsamt med tändstickor o. d.

Under arbetet med eldsläckningen in­träffade en olyckshändelse, i det 14-årige James Conrad Olsson, boende n:r 93 Majornas 3:dje rote, hvilken som frivil­lig tjenstgjorde vid en af sprutorna, rå­kade få högra armen emellan pumpstån­gen och ett af vagnshjulen, så att öfverarmen strax ofvan armbågen, afbröts. Han måste afföras till sjukhuset för er­hållande af vård. Sedan armen förbun­dits kunde han begifva sig till sitt hem.” (Ur: Göteborgs aftonblad 10 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hörnet av Amiralitets- och Koopmansgatorna, ca 1915.